90% Kiko, 10% other. Follow Team Mizuhara on Tumblr and Twitter @teammizuhara for the latest updates on Kiko Mizuhara.